Loading
0

鹿茸

药材名称
鹿茸
汉语拼音
lu rong
英文名
Hairy Antler, Hairy Deerhorn
拉丁文名
Cornu Cervi Pantotrichum
原拉丁植物动物矿物名
1.Cervus nippon Temminck2.Cervus.elaphus Linnaeus
药材别名
斑龙珠
药材类别
中药
药材来源
本品为鹿科动物梅花鹿cervus nippon Temminck或马鹿cervus elaphus Linnaeus的雄鹿未骨化密生茸毛的幼角。前者习称“花鹿茸”,后者习称“马鹿茸”。夏、秋二季锯取鹿茸,经加工后,阴干或烘干。

分布
生态环境 ①栖于混交林、山地草原及森林近缘。②栖于混交林、高山的森林草原。资源分布 ①分布于东北、华北、华东、华南。②分布于东北、西北及内蒙古等地。
鉴别
性状 花鹿茸呈圆柱状分枝,具一个分枝者习称“二杠”,主枝习称“大挺”,长17~20cm,锯口直径4~5cm,离锯口约1cm处分出侧枝,习称“门庄”,长9~15cm,直径较大挺略细。外皮红棕色或棕色,多光润,表面密生红黄色或棕黄色细茸毛,上端较密,下端较疏;分岔间具1条灰黑色筋脉,皮茸紧贴。锯口黄白色,外围无骨质,中部密布细孔。具二个分枝者,习称“三岔”,大挺长23~33cm,直径较二杠细,略呈弓形,微扁,枝端略尖,下部多有纵棱筋及突起疙瘩;皮红黄色,茸毛较稀而粗。体轻。气微腥,味微咸。 二茬茸与头茬茸相似,但挺长而不圆或下粗上细,下部有纵棱筋。皮灰黄色,茸毛较粗糙,锯口外围多已骨化。体较重。无腥气。 马鹿茸较花鹿茸粗大,分枝较多,侧枝一个者习称“单门”,二个者习称“莲花”,三个者习称“三岔”,四个者习称“四岔”或更多。按产地分为“东马鹿茸”和“西马鹿茸”。东马鹿茸“单门”大挺长25~27cm,直径约3cm。外皮灰黑色,茸毛灰褐色或灰黄色,锯口面外皮较厚,灰黑色,中部密布细孔,质嫩;“莲花”大挺长可达33cm,下部有棱筋,锯口面蜂窝状小孔稍大;“三岔”皮色深,质较老;“四岔”茸毛粗而稀,大挺下部具棱筋及疙瘩,分枝顶端多无毛,习称“捻头”。 西马鹿茸,大挺多不圆,顶端圆扁不一,长30~100cm。表面有棱,多抽缩干瘪,分枝较长且弯曲,茸毛粗长,灰色或黑灰色。锯口色较深,常见骨质。气腥臭,味咸。 显微鉴别 取本品粉末0.1g,加水4m1,加热15分钟,放冷,滤过,取滤液1ml,加茚三酮试液3滴,摇匀,加热煮沸数分钟,显蓝紫色;另取滤液1ml,加10%氢氧化钠溶液2滴,摇匀,滴加0.5%硫酸铜溶液,显蓝紫色。薄层鉴别 取本品粉末0.4g,加70%乙醇5ml,超声处理15分钟,滤过,取滤液作为供试品溶液。另取鹿茸对照药材0.4g,同法制成对照药材溶液。再取甘氨酸对照品,加70%乙醇制成每1ml含2mg的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法(附录ⅥB)试验,吸取供试品溶液和对照药材溶液各8μl、对照品溶液1μl,分别点于同一硅胶G薄层板上,以正丁醇-冰醋酸-水(3:l:1)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以2%茚三酮丙酮溶液,在105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中,在与对照药材色谱相应的位置上,显相同颜色的主斑点;在与对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点。
化学成分
1.梅花鹿的鹿茸含有多种化学成分,其中总氨基酸含量达50.13%,有甘氨酸(glycine),赖氨酸(lysine),精氨酸(arginine),天冬氨酸(asparticacid),谷氨酸(glutamicacid),脯氨酸(proine),丙氨酸(alanine),亮氨酸(leucine)等17种以上。Hattori等对鹿茸的抑制MAO活性成分进行分离,从乙醚提取物中得了9种化合物:①胆甾醇肉豆宏酸酯(cholesterylcyristate)。②肥出醇油酸酯(cholesteryloleate)。③胆甾醇棕润酸酯(cndestededwhtate)。④胆甾醇硬脂酸酯(cholesterylstearate)。⑤对一羟基苯甲醛(p-hydroxybenzaldehyde)。⑥胆甾醇(cholesterol)。⑦胆甾5-烯-3B-醇-酮(cholest-5-en-3βol-one)。⑧胆甾-5-烯-3β,7α-二醇(cholest-5-en-3β,7α-diol)。⑨胆甾5-烯-β,7β-二醇(cholest-5-en-3β,7β-diol)。从正丁醇提取物中得到尿喀陡(uracil)。次黄源吟(hypoxanthine)、尿素(urea)、尿嘧啶核苷(uridine)、烟酸(nicotinicacid)、肌酥(creatinine),其中次黄瞟吟具有抑制MAO-B活性的作用。另外,从乙醚提取液中还分离得脂肪酸(fattyacid)、三酸甘油(triglycerides)和单酸甘油酯(monoglyceride),其中脂肪酸由月桂酸(lauricacid)、肉H宏酸(myristicacid)、棕搁酸(palmiticacid)、棕桐油酸(palmitoleicacid)、油酸(。Leicacid)和亚油酸(linoticacid)组成,另外二种化合物没有做进一步研究。鹿茸中多胺类对化合物是刺激核酸和蛋白质合成的有效成分。鹿茸尖部多胺含量较高,在精眯、精胺及腐腹中,以精眯的含量最富,鹿茸的中部和根部随骨化程度的增强,精眯含量逐渐减少,而腐胺和精胺含量逐渐增加,在整个鹿茸中,由于尖部所占重量百分比较少,所以整个鹿茸总多腔中腐胺含量最多,精眯次之,精胺最少。此外,鹿茸中尚含有硫酸软骨素A等酸性多糖好物质,雌酮(esrone),神经髓鞘磷脂(sphingomyeline),神经节式酯(ganglioside),雌二醇(estradiol),前列腺素PGE1、前列腺素PGE2、前列腺素PGF1a、前列腺素PGF1B,神经酰胺(ceramide)及钙、磷、镁等20种元素。2.马鹿的鹿茸含胆甾醇肉豆蔻酸酯,胆甾醇油酸酯,胆甾醇棕相酸酯,胆自醇硬脂酸酯,胆甾醇(cholesterol),胆甾-5-烯-3β-醇-7酮,胆甾-5-烯-3β,7α-二醇,胆甾-5-烯-3β,7β-二醇,尿嘧淀,次黄嘌呤,肌酐(creatinine),烟酸,尿素,对羟基苯甲醛(p-hydroxybenzaldehyde),对-羟基苯甲酸(p-hydroxybenzoicacid)尿甙(uridine)。马鹿茸中还含有2种降压成分,一种已确定为溶血磷脂酰胆碱(lysophosphatidylcholine,LPC),LPC中含有8种脂肪酸:肉豆蔻酸,十五烷酸(pentadecanoicacid),棕榈酸,棕榈油酸,十七烷酸(heptadecanoicacid),硬脂酸(stearicacid),油酸,亚油酸。此外,还含有氨基酸、无机元素、神经酰胺及少量雌酮等。3.白鹿的鹿茸含大量蛋白质,多种氨基酸,如色氨酸(tryptophane)、赖氨酸、组氨酸(histidine)、精氨酸,天冬氨酸、苏氨酸(toreonine)等10多种。此外,还含有核糖核酸、三磷酸腺苷(adenosinetriphosphate)、雌二醇、维生素A、胆固醇。含有钙、磷、铜、铁、锰、锌、硅等十多种无机元素。含油酸、棕榈酸、月桂酸、硬脂酸、棕榈油酸、肉豆蔻酸、癸酸(decanoicacid)等脂肪酸。
药理作用
1.对心血管系统的作用:多种动物的血压、离体心脏和血管等实验证明,大剂量鹿茸精使心缩幅度变小、心率减慢,并使外周血管扩张,血压降低。中等剂量鹿茸精引起离体心脏活动明显增强,心缩幅度增大,心率加快,结果使心每搏输出量和每分钟输出量都增加,对疲劳心脏的恢复更为明显,对节律不齐的离体心脏能使节律恢复正常。小剂量鹿茸精对心血管系统无明显作用。鹿茸精口服对伴有低血压的慢性循环障碍,可使脉搏充盈,血压上升,心音变得更有力。离体实验结果表明,当灌流液中鹿茸精浓度为10-5g/kg时,对豚鼠心房收缩有轻度抑制作用;当剂量为100μm/心时,对离体家兔心脏运动和心搏动数均有一过性轻度抑制,而对冠脉流量无明显影响。也有报告用含0.5-1%鹿茸精洛氏液灌流离体大鼠心脏时,可使冠脉流量增加,心缩幅度增大,心率减慢。整体实验表明,给麻醉猫鹿茸精0.5-5mg/kg可引起血压一过性降低,2分钟后血压恢复。2.对神经系统的作用:2.1.对颈上交感神经节的影响:给麻醉猫舌动脉注射鹿茸精5mg/1kg或乙酰胆碱100μm/kg,引起同等程度的瞬膜收缩作用,这种对颈上交感神经节的直接作用可被神经节阻断剂六烃季胺所抑制。2.2.对脑电图的影响:家兔耳静脉注射鹿茸精3mg/kg后5-10分钟,皮质运动区、皮质视觉区及扁桃核均出现快波,而海马区则出现持续的高幅波。剂量增至5mg/kg,给药后40分钟,皮质运动区,视觉区及扁桃核出现快速波,而海马区则出现高振幅的觉醒波,下丘脑区脑电变化不明显。3.对单胺氧化酶(MAO)活性的影响:给加速老化小鼠和正常小鼠灌胃鹿茸提取物100或200mg/kg,对小鼠肝和脑组织线粒体B型MAO有明显的抑制。离体实验证明,鹿茸的正丁醇和乙醚提取物具有抑制MAO的作用。正丁醇提取物抑制MAO的主要有效成分为次黄嘌呤。最近发现鹿茸的磷脂类化合物也有MAO抑制活性,对MAO-B的抑制强度顺序是磷脂酰乙醇胺>神节鞘磷脂>磷脂酰胆碱>溶血磷脂酰胆碱>磷脂酰肌醇。4.强壮作用:鹿茸精能提高机体的工作能力,改善睡眠和食欲,并能降低肌肉的疲劳。鹿茸能显着提高大白鼠脑、肝、肾等组织的耗氧量。加25%或50%的鹿茸于饲料中,可使小鼠的体重增加较快,对健康成熟的家兔,口服一定量鹿茸粉或注射鹿茸浸膏后,经过一定时间,可见红细胞、血色素及网状红细胞增加,较大剂量能促进血细胞特别是红细胞的新生。大鼠灌胃马鹿茸0.4,0.5,2.0g/kg14-15天,有明显增加体重的作用。对全身虚弱、久病之后及疲劳等,口服鹿茸精有一定强壮作用。5.对创伤的影响:鹿茸精对长期不易愈合和新生不良的溃疡、伤口,能增强再生过程,并能促进骨折的愈合。鹿茸精可使头、颈部受伤家兔的异常脑电波、受抑制的糖酵解及降低的颈髓部已糖磷酸激酶、甘油磷酸激酶、转氨酶等得致改善。鹿茸精对受伤家兔间脑、脑干网状结构、颈部和胸部脊髓的无氧酵解有明显的增强作用,对受伤家兔上述部位的三羧酸循环也有加速恢复的作用。6.对性功能的影响:用马鹿茸片配成生理盐水浸液,对去睾丸大鼠和小鼠前列腺及精囊称重法和去卵巢小鼠阴道涂片法试验,证明鹿茸无雄性激素或雌性激素样作用,亦不能使未孕家兔的卵巢出现血斑,也不能促使雄蟾蜍排精,因此鹿茸也无促性腺激素样作用。但苏联制鹿茸酊对未成年大鼠的前列腺和精囊的生长有促进作用,其作用强度介于丙酸睾丸酮和对照组之间。而鹿茸精1ml/100g给与去势雄鼠则无上述作用。苏联学者研究证明,鹿茸中具有促性激素样作用的有效成分为磷脂类物质。国内研究证明小鼠每天口服鹿茸乙醇提取物100或200mg/kg,可使加速老化小鼠明显低于正常同龄小鼠的血浆睾丸酮含量明显增加,但对正常小鼠血浆睾丸酮影响不明显。7.对代谢的影响:7.1.对糖代谢的影响:鹿茸精可增加大鼠离体脊神经组织的氧消耗,使呼吸商值增加,促进糖酵解,但对三羧酸循环无影响。鹿茸精对肝组织糖代谢影响不明显,仅有使氧消耗增加的趋势,大鼠口服鹿茸精5ml/kg也可使糖酵解增强。7.2.对核酸和蛋白质合成的影响:加速老化小鼠口服100或200mg/kg鹿茸水提物,可明显增加肝脏的蛋白质含量。鹿茸乙醇提取物能明显促进亮氨酸和尿嘧啶核苷掺入加速老化小鼠肝和肾组织的蛋白质和RNA合成,肝细胞核的RNA合成也明显增加,鹿茸促进RNA和蛋白质合成主要是由于其刺激RNA-聚合酶Ⅱ活性之故。8.抗氧化作用:加速老化小鼠小鼠口服鹿茸乙醇提取物可明显降低脑和肝组织的丙二醛含量,而对正常小鼠组织的丙二醛含量无明显影响。鹿茸乙醇提取物对四氯化碳和乙醇中毒引起的小鼠和大鼠肝及血浆的丙二醛含量升高也有明显抑制作用。鹿茸乙醇提取物可使加速老化小鼠肝线粒体的总SOD、Cu/Zn-SOD及Mn-SOD活性明显升高,且呈量效关系,但对正常小鼠SOD活性影响不明显。鹿茸乙醇提取物对丙二醛的生成有明显的抑制作用。9.对实验性溃疡的影响:鹿茸多糖对大鼠应激性溃疡和结扎胃幽门引起的胃溃疡有明显的抑制作用,但对消炎痛所致胃溃疡无效。鹿茸多糖的抗溃疡作用主要是由于其促进PGE2合成作用所致。10.抗应激作用:腹腔注射鹿茸精4ml/kg可明显延长小鼠游泳时间,增强小鼠耐低温能力。鹿茸精的抗应激作用可能与其增强肾小腺皮质功能有关,因为鹿茸精可引起小鼠和大鼠肾上腺重量增加、维生素C含量降低,表明鹿茸精对肾上腺皮质有刺激作用。11.对免疫功能的影响:腹腔注射0.5-2.0mg/kg鹿茸精,对正常小鼠和氢化可的松及环磷酰胺所致免疫功能低下小鼠的巨噬细胞吞噬功能有刺激作用。鹿茸多糖也可明显增强小鼠的网状内皮系统的吞噬功能。12.对学习和记忆功能的影响:鹿茸磷脂类化合物对小鼠的学习和记忆能力有良好的影响。用跳台逃避反射和食物迷宫等实验方法证明,每次按100和200mg/kg给小鼠腹腔注射,可增强学习和记忆能力,加速条件反射的建立。对乙醇和樟柳碱引起的小鼠学习和记忆功能障碍,鹿茸磷脂也有明显的恢复作用。13.抗炎作用:鹿茸多糖对右旋糖酐和新鲜鸡蛋清引起的小鼠足肿胀有明显的抑制作用,其100mg/kg的抗炎作用强度与30mg/kg强的松的作用相近。鹿茸多肽对大鼠右旋糖酐性足肿胀及棉球肉芽肿等炎症有明显抑制作用。14.其它作用:鹿茸多糖对小鼠肉瘤S180有明显的抑制作用,但对Walker256瘤没有抑制作用。鹿茸能增强肾脏的利尿机能和胃肠道的运动及分泌机能,提高离体子宫的张力并加强其节律性收缩。
性味归经
甘、咸,温。归肾、肝经。
功能主治
壮肾阳,益精血,强筋骨,调冲任,托疮毒。用于肾阳不足,精血亏虚,阳痿滑精,宫冷不孕,赢瘦,神疲,畏寒,眩晕,耳鸣,耳聋,腰脊冷痛,筋骨痿软,崩漏带下,阴疽不敛。

注意事项
凡阴虚阳亢者,血分有热,胃火盛或肺有痰热以及外感热病者均禁服。
附方
①治精血耗竭,面色暗黑,耳聋目昏,口于多渴,腰痛脚弱,小便白浊,上燥下寒,不受峻补:鹿茸(酒浸)、当归(酒浸)等分。为细未,煮乌梅膏子为丸,如梧桐子大。每报五十丸,空心用米饮送下。(《济生方》黑丸)②洽精血俱虚,营卫耗损,潮热自汗,怔仲惊悸,肢体倦乏,一切虚弱之症:鹿茸(酒蒸)。附子(炮)各一两。上细切,分作四付,水二盏,生姜十片,煎至八分,去渣,食前温服。(《世医得效方》茸附汤)③治虚弱阳事不举,面色不明,小便频数,饮食不思:好鹿茸五钱,多用一两(去皮,切片),干山药一两(为末)。上以生薄绢裹,用酒浸七日后,饮酒,日三盏为度。酒尽,将鹿茸焙干,留为补药用之。《普济方》鹿茸酒)④治眩晕之甚,抬头则屋转,眼常黑花,观见常如有物飞动,或见物为二:鹿茸,每服半两,用无灰酒三盏,煎至一盏,去滓,入麝香少许服。《证治要诀)⑤治湿久不治,伏足少阴,舌白身痛,足附浮肿:鹿茸五钱,附子三钱,草果一钱,菟丝子三钱,茯苓五钱,水五杯,煮取二杯,日再服,渣再煮,一怀服。(《温病条辨》鹿附汤)⑥治小肠虚冷,小便数多:鹿茸二两(酥炙令微黄),白龙骨一两(烧过),桑螵蛸三分(微炒),椒红一两(微炒),附子一两半(炮),山茱萸一两。上药捣罗为末,炼蜜和捣一、二百件,丸如梧桐子大。每服,空心及晚食前,以盐汤下二十丸。(《圣惠方》鹿茸丸)⑦治崩中漏下,赤白不止:鹿茸十八铢,桑耳二两半。上二味,以醋五升溃,炙燥溃尽为度,治下筛,服方寸匕日三。(《千金方⑥)⑧治室女冲任虚寒,带下纯白:鹿茸(醋蒸,焙)二两,白敛、金毛狗脊(燎去毛)各一两。上为细末,用艾煎醋汁,打糯米糊为丸,如梧桐子大。每服五十丸,空心温酒下。(《济生方》白敛丸)⑨治尿血:鹿茸(炙)、当归、干地黄各二两,葵子五合,蒲黄五合。上五味,捣筛为散。酒服方寸匕,日三服。忌芜荑。(《古今录验方》鹿茸散)⑩治下痢危困:麝香半钱(别研,临时入),鹿茸一两(酥炙)。上鹿茸为细末,方入麝香,以灯心煮枣肉为丸,如梧桐子大。每服五十丸,空心服。(《百一选方》香茸丸)
名家论述
①《本草经疏》:鹿茸,禀纯阳之质,含生发之气。妇人冲任脉虚,则为漏下恶血,或瘀血在腹,或为石淋。男子肝肾不足,则为寒热、惊痫,或虚劳洒洒如疟,或羸瘦、四肢酸疼、腰脊痛,或小便数利。泄精、溺血。此药走命门、心包络及肝、肾之阴分,补下元真阳,故能主如上诸证,及益气强志也。痈肿疽疡,皆营气不从所致,甘温能通血脉,和腠理,故亦主之。②《本经逢原》:鹿茸功用,专主伤中劳绝,腰痛羸瘦,取其补火助阳,生精益髓,强筋健骨,固精摄便,下无虚人,头旋眼黑,皆宜用之。《本经》治漏下恶血,是阳虚不能统阴,即寒热惊痫,皆肝肾精血不足所致也。八味丸中加鹿茸、五味子,名十补丸,为峻补命门真元之专药。③曹炳章:鹿茸,补精填髓之功效虽甚伟,服食不善,往往发生吐血、觑血、尿血、目赤、头晕、中风昏厥等症。考其原因,其人平时多阳旺液燥,贫血亏精,气血乏运,苟服食参、茸,能用份少、服日多,则助气养血,有益无损,虽有余热,亦不为害;若阳虚阴燥之人,再骤服大剂,以致有助燥烁阴之弊。盖茸为骨血之精,通督脉而上冲于脑,其上升之性,故如上述之病生焉。余每遇当用鹿茸之症,自一厘惭增至数分、数钱,每获妥效,此即大虚缓补之义也。④《本经》:主漏下恶血,寒热惊痫,益气强志。⑤《别录》:疗虚劳洒洒如疟,羸瘦,四肢酸疼,腰脊痛,小便利,泄精,溺血,破留血在腹,散石淋,痈肿,骨中热,疽痒(《本草经疏》云:'痒'应作'疡')。⑥《药性论》:主补男子腰肾虚冷,脚膝无力,梦交,精溢自出,女人崩中漏血,炙未空心温酒服方寸匕。又主赤白带下,入散用。⑦《日华子本草》:补虚羸,壮筋骨,破瘀血,安胎下气,酥炙入用。⑧《纲目》:生精补髓,养血益阳,强健筋骨。治一切虚损,耳聋,目暗,眩晕,虚痢。⑨《本草切要》:治小儿痘疮虚白,浆水不充,或大便泄泻,寒战咬牙;治老人脾肾衰寒,命门无火,或饮食减常,大便溏滑诸证。
现代临床研究
治疗血液病,取鹿茸内骨髓,用白酒浸渍,制成20%的鹿茸血酒;或从鹿颈静脉内取血放入白酒中,制成30%的鹿血酒。每次10ml,日服3次。试治血小板减少症21例,11例临床症状和血象均有明显改善;白细胞减少症5例,血象进步者3例,临床症状改善者之例;血小板。白细胞减少症15例,其中7例血象和症状均有改善;再生障碍性贫血6例,血象和症状均有不同程度的改善,由慢件苯中毒引起的血液病14例,其中10例眼药后眩晕、头痛、乏力、齿龈出血、鼻衄、失眠等症状和血象均有改善。对高血压、肾炎、肝炎及肝功能不正常者忌服。
摘录
《中国药典》、《中华本草》
本文章由好中医|中医中药网 www.welltcm.com 整理编辑