Loading
0

凤眼果树皮

药材名称
凤眼果树皮
汉语拼音
feng yan guo shu pi
原拉丁植物动物矿物名
Sterculia nobilis Smith
药材类别
中药
药材来源
为梧桐科植物苹婆SterculianobilisSmith的树皮。Sterculia nobilis Smith。全年均可采,剥取树皮,晒干。
分布
生态环境 生于山坡林内或灌丛中,亦有栽培。资源分布 分布于福建、台湾、广东、海南、广西、云南等地。
性味归经
甘;平。
功能主治
下气平喘。主哮喘
摘录
《中华本草》
本文章由好中医|中医中药网 www.welltcm.com 整理编辑